Kunskap för hållbara projekt

Med växande städer ökar kraven på hållbarhet och miljötjänster. Inte minst fastighetsägare och förvaltare ställer allt högre krav på lägre energikostnad och mindre miljöpåverkan. Med våra certifierade konsulter vid din sida hjälper vi dig att skapa hållbara lösningar och projekt.

Ett gediget miljöarbete medför både hög kvalitet, god ekonomi och långsiktiga resultat. Därför anlitar både offentliga och privata uppdragsgivare oss som miljösamordnare och miljöbyggsamordnare. Vi hjälper till med allt från miljöinventeringar och certifiering enligt Miljöbyggnad till ekosystemtjänster och social hållbarhet med medborgardialog. Vi har för vana att arbeta med både LEED- och BREEAM-projekt.

En av Temas styrkor är vårt arbete med helhet – oavsett vilken tjänst du anlitar oss för. Begreppet hållbarhet innefattar både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. När du anlitar Tema drar du nytta av hela vår bredd. Våra olika yrkesgrupper samarbetar för att hjälpa dig att täcka in alla aspekter av begreppet hållbarhet.

Inom miljötjänster erbjuder vi:
Certifiering Miljöbyggnad
Miljösamordning
Energieffektivisering
Miljöinventering
Materialinventering
Materialval
Ekosystemtjänster och urban biologisk mångfald
Dagvattenlösningar
Utformning av utemiljö enligt Grönytefaktor
Kompensationsåtgärder vid utbyggnad och förtätning

Kontaktperson: Michael Höög, tf Hållbarhetsansvarig
0708-85 84 59, michael.hoog@temagruppen.se


Miljötjänster i alla delar av projektet

Tema erbjuder en rad olika tjänster inom hållbarhetsområdet. Klicka på plusset för att läsa mer om hur vi kan bistå dig i ditt projekt.

Miljöbyggnad
Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som garanterar god kvalitet vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Både befintliga och nyproducerade byggnader kan certifieras. En certifierad byggnad ger inte bara sänkta driftskostnader utan är även ett effektivt sätt för företag att kommunicera sitt miljöansvarstagande.

Tema har flera medarbetare som är certifierade i Miljöbyggnad och kan hjälpa till med certifieringen i såväl befintliga byggnader samt genom hela processen vid nyproduktion.

Miljösamordning
Vår tjänst miljösamordning innebär att vi samordnar miljökraven i ett projekt och leder miljöprocessen. Miljösamordnaren formulerar miljömål, upprättar miljöprogram och säkrar projektets specifika miljökrav genom olika skeden. Miljösamordnaren informerar även alla berörda parter om vilka krav som ställs, stöttar dem i deras arbete och följer upp att kraven efterlevs.

Energieffektivisering i befintliga byggnader
En tredjedel av Sveriges totala energianvändning används i våra byggnader. Merparten av denna energianvändning går till uppvärmning samt varmvattenproduktion. Sverige har ett byggnadsbestånd där över två tredjedelar är äldre än trettio år och som förnyas med en procent per år. Detta innebär att vi under lång tid kommer att leva med de byggnader som redan finns och som har stor energianvändning.

Tema är tekniska konsulter inom energieffektivisering i byggnader. Vi hjälper våra uppdragsgivare att ta fram strategier för en smartare energianvändning i byggnader. I samråd identifierar vi lönsamma åtgärdspaket och mål för att minska byggnaders värme- och elbehov samt hitta lämplig teknik och verktyg för energi- och ekonomiuppföljning.

Miljöinventering enligt Miljörosen
Tema kan kartlägga en byggnads miljöstatus genom en miljöinventering. Inventeringen utförs av våra certifierade miljöinventerare och utgår från Miljörosen (Miljöstatus för byggnader) som omfattar 60 miljörelaterade frågor. En miljöinventering sker i tre steg, inventering, databearbetning, samt utvärdering och resultatsammanställning i rapport.

Materialinventering
Materialinventering syftar till att identifiera miljöstörande material såsom asbest, PCB och kvicksilver i en byggnad – så de kan avlägsnas och omhändertas på ett miljö- och hälsomässigt korrekt sätt. Materialinventering utförs vanligtvis inför ombyggnation och rivning.

Materialval
Med hjälp av ett antal miljöbedömningssystem av byggvaror är det möjligt att jämföra produkters prestanda ur miljö- och hälsosynpunkt och utifrån dessa göra sunda materialval. Systemen ger även ett verktyg för att registrera inbyggda varor i en digital loggbok. Tema kan hjälpa till att ställa miljökrav för material i projekt, stötta projektörer och entreprenörer med materialfrågorna samt följa upp kraven.

Ekosystemtjänster och urban biologisk mångfald
I en tid då våra städer växer sig allt större och tätare är det viktigt att skapa miljöer som låter naturen ta plats. Genom att skapa miljöer som är så naturnära som möjligt gynnas den biologiska mångfalden och ger förutsättningar för fler arter, både växter och djur, att trivas.

Dagvattenlösningar
Genom att arbeta med marken på ett medvetet sätt skapar Tema smarta vattenlösningar där det vatten som landar på marken kommer till användning istället för konstbevattning. Med hjälp av fördröjning och/eller infiltration av dagvatten lokalt i gröngjorda ytor kommer det till nytta för de växter som växer på platsen – och minskar dessutom belastningen av ledningssystemet.

Utformning av utemiljö enligt GYF
Grönytefaktorn (GYF) är ett mått som visar hur de ekologiska och sociala åtgärder som planeras för ett område förhåller sig till den nya bebyggelsen. Det kan handla om djupa växtbäddar, biologisk mångfald, lokalt omhändertagande av vatten, men också faktorer gällande social hållbarhet i form av planering för gemensamhetsytor, lekytor, gräsmattor för bollspel, odling med mera.

Kompensationsåtgärder vid utbyggnad och förtätning
Att medvetet arbeta med kompensationsåtgärder vid planering och byggande är ett sätt att bevara och utveckla landskapets ekologiska och sociala funktioner samt landskapsbild och kulturmiljö. Tema har en arbetsmetod som baseras på den så kallade balanseringsprincipen samt den europeiska landskapskonventionen för bedömning av och förslag på lämpliga kompensationsåtgärder.

Certifierade miljöbyggsamordnare

Tema erbjuder konsulter som är certifierade i Miljöbyggnad. Våra miljöbyggsamordnare hjälper till i alla delar av projektet och samordnar arbetet mot certifiering.

I våra uppdrag rekommenderar vi byggherrar och byggföretag att använda certifieringssystemet Miljöbyggnad som ett hjälpmedel för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Certifieringen är oberoende, trovärdig och enkel och får branschen att bli mer hållbar.

Läs mer om certifiering enligt Miljöbyggnad

"Temas smarta miljölösningar innebär både kvalitet, god ekonomi och långsiktiga resultat."