Tema i pilotprojekt för rekreationsstråk

På uppdrag av Trafikkontoret kommer Tema att delta i upprustningen av gångstråket mellan Fagersjö och Farsta strand – ett pilotprojekt i förbättringsarbetet av Stockholms rekreationsstråk.

Under hösten 2015 fick Tema i uppdrag av Trafikkontoret att utreda lämpliga rekreationsstråk i Stockholm. Utredningen skulle leda fram till ett pilotprojekt med syfte att förnya och förbättra ett utvalt stråk.

Efter ett omfattande arbete med fyra mils inventering, 20 möten med representanter från stadens olika förvaltningar och stadsdelar och många timmars huvudbry har Tema sammanställt en rapport innehållande fem potentiella rekreationsstråk.

Val av pilotprojekt är nu beslutat. Trafikkontoret har valt att satsa på ett fem kilometer långt stråk mellan Fagersjö och Farsta strand. Stråket kommer att förstärka förbindelsen mellan stadsdelarna med en vision om förbättrad tillgänglighet, kontakt med vattnet och rum för aktivitet och vila.

Tema kommer att arbeta vidare med pilotprojektet under våren 2017. Rekreationsstråket förväntas vara klart 2019.

Tema på platsbesök vid rekreationsstråket.

Lokaltidningen Mitt i Farsta Sköndal uppmärksammar projektet