Fokus på hantering av dagvatten

Rosendal, Uppsala

  • Kund:Uppsala kommun
  • Tjänster:Landskapsarkitekt, uppdragsledare
  • Kontakt:Johanna Ogéus
  • Projekttid:2015-pågående

Tema utformar offentlig platsmark i etapp 2 och 3 utefter Torgny Segerstedts allé i stadsutvecklingsprojektet Rosendal. En stadsdel med stort hållbarhetsfokus som ersätter en centralt belägen golfbana.

Förtydliga gatutyper
Gestaltningen syftar till att förtydliga och förstärka skillnaden mellan de olika gatutyperna i ett område där fotgängare och cyklister prioriteras. En flerfilig stadsgata med kollektivtrafik och verksamheter i husens bottenvåningar gestaltas tillsammans med enkelriktade lågfartsgator där stort utymme ges för människor att vistas. Med sitt läge mellan Stadskogen och Kronparken ligger Rosendal invid två av Uppsalas största stadsnära grönområden. Stora, äldre tallar inom och i när anslutning till projektområdet har präglat gestaltningen.

Nya lösningar för dagvattenhantering
Hanteringen av dagvatten har givits ett särskilt fokus där merparten av vatten ska fördröjas och renas i regnbäddar och grönytor inom stadsdelen. Nya tekniska lösningar för dagvattenhantering i gatumiljö tas fram i nära samarbete med övriga konsulter och beställare. Dagvattenhanteringen blir en självklar del av gestaltningen så att de boendes vardagsmiljö berikas av de miljöer som skapas.

Om Rosendal i tidskriften Landskap nr 7, 2016
rosendal_artikel

”Dagvattenhanteringen blir en självklar del av gestaltningen så att de boendes vardagsmiljö berikas av de miljöer som skapas.”

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se