Östra Länken – Vattnets motorväg blev Årets Bygge!

Vi gratulerar till utmärkelsen Årets Bygge!

Östra Länken – Vattnets motorväg blev Årets Bygge!

Luleå växer och bygger för att få fler invånare. I september 2017 stod Östra länken, etapp 4A , klar – den första delen av kommunens största anläggningsprojekt någonsin. Huvudmålet har varit att förnya och bygga ut vatten- och avloppsledningar i centrala Luleå. Ett stort och viktigt samverkansprojekt mellan tre olika verksamhetsområden; vatten & avlopp, gata & trafik samt park & natur. I samband med denna samhällsutveckling gjordes även en satsning på den yttre miljön med nya parkområden och trafiklösningar. Här har Tema utformat och projekterat en 3,5 kilometer lång sträcka längs med Skurholmsfjärdens norra strand.

Grönt stråk med pärlor på rad

Tema har gett området en helt ny gestaltning med ett grönt strandstråk och ett flertal miljöer för vila och aktivitet. Ambitionen har varit att behålla och framhäva sträckans popularitet och attraktionskraft som mötesplats och rekreationsområde. Närheten till både staden och natur i form av skog, berg och vatten är påtaglig för besökaren. Pärlor längst stråket utgörs av smakfullt belysta miljöer med sittplatser och utblickar över fjärden, vilka bildar en helhet med hjälp av växtlighet, markmaterial, möbler och övrig utrustning. Nyckelord för gestaltningen är: robust och naturlikt på ett lekfullt sätt. Det gäller såväl val av ytmaterial som växtlighet och utrustning.

Från analys till färdigt resultat

Tema har utfört landskapsanalys samt gestaltningsprogram för projektet samt projekterat två broar, parkanläggningar, lekplatser, gång-, cykel och övriga vägar i nära samarbete med konsulter inom bro, VA, trafik, el och belysning samt miljö.

Genom projektet Östra länken möjliggörs dessutom nybyggnad av flera bostadsområden, som t ex Kronandalen, där Tema tagit fram koncept och projekterat delar av området.

Luleås invånare har fått en rikare miljö för aktiviteter och rekreation. Vi gratulerar till utmärkelsen Årets Bygge!

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se