Fokus Skärholmen växer!

Tema är en del av ett arkitektteam som arbetar med stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen. Det redan tidigare omfattande projektet växer nu från 4 000 till 6 300 bostäder. I Dagens Nyheter uppmärksammas projektet.

Fokus Skärholmen är ett av Stockholms stadsutvecklingsprojekt som drivs inom Skärholmens stadsdelsnämndsområde. Målsättningen med uppdraget är att utveckla området med social hållbarhet i fokus. Temas uppdrag innebär att ta fram underlag till detaljplan för ett av de dominerande delprojekten i Fokus Skärholmen – Vårbergsvägen.

Vårbergsvägen omvandlas från en transportled till en trädplanterad gata omgiven av stadsbebyggelse med torg, parker och nya kommunikationsstråk. Målet är en funktionsblandad bebyggelse med varierat innehåll för att skapa långsiktigt hållbara stadsrum. Här planeras cirka 1 000 nya bostäder, tre nya förskolor och en ny skola. Inom området finns stora befintliga gröna kvalitéer i form av park och naturområden som kan utvecklas än mer för att bli värdefulla tillgångar för den befintliga och nya bebyggelsen. Här finns också Vårbergs IP som planeras byggas ut och kompletteras med nya aktiviteter.

”Stadshusets prestigeprojekt Fokus Skärholmen växer. När det är dags för detaljplanen har antalet bostäder ökat från 4 000 till 6 300. Bostäderna kan byggas utan att det förtar intrycket av en grön stadsdel.” skriver Dagens Nyheter i sin artikel om projektet.