Trygghet och fokus

Stark projektledning och effektiv organisation av ditt projekt ger dig en bättre tidsplan och en budget som håller. Vi utformar organisationen efter ditt uppdrags ramar, riktlinjer och mål. Med ett gott samarbete leder vi ditt projekt hela vägen till målet.

Tema leder projektet genom alla faser. Vi tar ansvar för helheten i komplexa projekt, från idé till utvärdering av färdigt resultat. Målinriktad och genomtänkt projektledning gör att du som uppdragsgivare får bästa tänkbara lösning utifrån dina förutsättningar.

Vi når uppsatta mål med ett effektivt arbetssätt, rätt metodik och rätt fokus. En skicklig projektledare har förmågan att lyssna för att få full förståelse för dina mål. Samtidigt krävs en balans mellan kreativitet, metodik och ekonomi. Vår erfarenhet, våra väl beprövade system och rutiner ger oss trygghet att arbeta kreativt för att hitta de bästa lösningarna och metoderna för ditt projekt.

Inom projektledning erbjuder vi:
Projektledning
Projekteringsledning
Byggledning
Installationsledning
Miljösamordning
Miljöcertifiering
Miljöinventering av fastigheter
Energiutredning/energioptimering
Kontrollansvarig enligt PBL
Säkerhet och tele
Sakkunnig tillgänglighet
Besiktning

Kontaktperson: Patric Kjellin, Affärsområdeschef
010-516 03 78, patric.kjellin@pe.se

En trygg resa genom projektet

Tema erbjuder en rad olika tjänster inom bygg- och projektledning. Klicka på plusset för att läsa mer om hur vi kan bistå dig i ditt projekt.

Projektledning
Vi leder projekt från tidiga skeden med idéer och utredningar, till genomförandet med projektering och produktion fram till förvaltningsskedet.

Vi vet att samarbetsförmåga och lyhördhet är projektledarens viktigaste egenskaper. Tillsammans med dig som kund skräddarsys en stark och balanserad projektorganisation, vi sätter vi upp tydliga mål och ser till att rätt beslut tas för att uppnå dem. Till vår hjälp har vi Temas system för projektstyrning som består av väl inarbetade rutiner och beprövade hjälpmedel.

Byggledning
Med över 30 års erfarenhet av byggledning har Tema hjälpt till att förverkliga de flesta typer av projekt. En väl fungerande samordning och kraftfull styrning är en förutsättning för framgång i det komplexa produktionsskedet. Temas byggledare medverkar ofta från slutet av projekteringsfasen för att styra projektet – i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet – mot ett överlämnade till förvaltningen.

Byggarbetsmiljösamordning
Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas, såväl under byggskedet som för det framtida brukandet.

Tema erbjuder utbildade byggarbetsmiljösamordnare för planerings- och projekteringsskedet, BAS-P, och för utförandeskedet, BAS-U. Vi har även certifierade byggarbetsmiljösamordnare.

Miljöbyggnadssamordnare
I alla projekt erbjuder vi våra kunder att jobba efter certifieringssystemet Miljöbyggnad, med ambitionen att uppnå lägst klass Silver. Vi har certifierade konsulter inom Miljöbyggnad och kan hjälpa till i alla delar av certifieringen. Vi kan föreslå åtgärder för att höja betyget och säkerställa att kraven följs under projektets gång.

Kontrollansvarig PBL
Tema är certifierade kontrollansvariga enligt PBL för nivå K, vilket innebär att vi kan kvalitetssäkra alla typer av projekt. Som kontrollansvarig ger vi råd och vägledning så att samhällskraven uppfylls i ett byggprojekt – från tidiga skeden fram till förvaltning.

Vi ansvarar för bygglovsunderlag, anmälan och startbesked. Vi ser också till att kontrollplan upprättas, att samråd hålls med kommunen, att kontroller genomförs samt att intyg och liknande dokumentation kommer kommunen till handa för slutbesked.

Säkerhet och tele
Tema erbjuder kompetens för att planera installation, utföra revision och statusbesiktning av teletekniska säkerhetssystem. Får vi vara med från början kan våra experter påverka planlösningar och systemval och se till att projektet får funktionella, flexibla och hållbara lösningar. Genom ett nära och lyhört samarbete med kunden kan Tema planera och dimensionera rätt system för exempelvis kameraövervakning, larmsystem, passersystem, brandlarm, bevakning och larmförmedling.

Tema gör kostnadsbedömningar och utredningar. Vi kan medverka vid upphandling och utvärdering av entreprenörer och erbjuder även kompetens inom personell bevakning.

I projekteringsskedet har vi möjlighet att medverka som tekniskt sakkunniga och skapa en samordnad handling för säkerhet och tele. Under produktionsfasen kan vi ta rollen som installationsledare för att följa upp de förändringar som uppstår under byggtiden.

Installationsledning
Utrymmesbrist och samordningsproblem kring installationer är inte ovanligt och beror ofta på brister i projekteringen. Genom att involvera Temas installationsexperter tidigt går det att påverka planlösningar och systemval så att en funktionell och flexibel lösning är på plats redan från början.

Vid hyresgästanpassning, tillbyggnad eller ombyggnad gör vi  kostnadsbedömningar och utredningar. Vi medverkar vid upphandling av konsulter eller bistår med ramhandling vid totalentreprenad.

Tema leder projekteringen eller medverkar som tekniskt sakkunniga installationsledare. Under produktionsskedet kan vi agera installationssamordnare eller kontrollant för att följa upp förändringar under byggtiden. Utöver detta är vi verksamma inom områden som miljöinventering, kalkyl, konditionsbesiktning, CEmärkning, OVK, rådgivning och besiktning.

Projekteringsledning
Tema har axlat projekteringsledarrollen inom de flesta typer av projekt och sektorer i svensk byggmarknad, exempelvis bostäder, kontor, handelscentra, flygplatser, järnvägar, idrottsanläggningar, skolor, laboratorier och sjukhus.

Vi har har erfarenhet från såväl projekterings- som produktionsskedet vilket underlättar förståelsen för vilka krav som måste ställas på exempelvis bygghandlingar.

Våra väl utvecklade rutiner och system bildar rätt stöd för projekteringsledaren och skapar förutsättningar för tydlig kommunikation inom projektet.

"Vi skapar helhet i komplexa projekt."