Småhusbebyggelse i Vik

Wijk trädgårdsstad, Upplands Väsby

  • Kund:Upplands Väsby kommun
  • Tjänster:Stadsbyggnad, underlag till detaljplan, medborgardialog
  • Omfattning:100 bostäder
  • Projekttid:2013-pågående

Tillsammans med Upplands Väsby kommun och exploatörerna, har Tema gestaltat Wijk trädgårdsstad. Kärnfrågorna har varit höga krav på hållbart boende, kulturmiljö och anpassning till landskapet på plats. Förslaget består av 100 småhusbebyggelse i ett gott kollektivtrafikläge. Tema har varit workshopledare för en workshop om hållbarhet för tjänstemän och exploatörer och en medborgardialog med de kringboende. Tema har inventerat och analyserat alla förutsättningarna för bebyggelsen, tagit fram förslag på en hållbar struktur, en exploateringsnivå anpassat till platsen och gestaltningsprinciper för både bebyggelsen och utemiljön.

Det nya bostadsområdet ligger 3,5 km nordöst om Väsby centrum.

Byggnaderna placeras i täta grupper på mindre tomter med öppningar mot naturmark. Gatorna följer mjukt terrängen och bebyggelsen underordnar sig den kuperade naturmarken på platsen.

Byggnaderna möter gaturummet med en gröngjord förgårdsmark.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se