Struktur för Uppsala Science Park

Uppsala Science Park

  • Kund:Vasakronan
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Projekttid:2015-2016

Uppsala Science park är en företagspark i centrala Uppsala med cirka 140 verksamma företag. Företagsparken står inför en utveckling med nya kontorsbyggnader och därmed fler arbetande och besökande till området. Tema fick i uppdrag av Vasakronan att ta fram en övergripande struktur över områdets mobilitet och tillgänglighet.  Flödena och uppdelningen mellan stråk, parkeringar och utemiljöer har analyserats och förslag har getts på hur de kan förbättras och området göras mer lättorienterat för besökare och brukare. Temas förslag bygger på att binda samman stråken för att effektivisera områdes flöden av alla trafikslag.

Bilstråket tydliggörs genom att betona den befintliga u-formen genom området med två tydliga entréer från Dag Hammarskjölds väg. För gångtrafikanter och cyklister skapas flera entréer till området och ett längre sammanhållet stråk i nord-sydlig riktning. Ett tydligare cykelstråk skapas diagonalt genom området medan den snabba cykelpendlingen sker utmed Dag Hammarskjölds väg. Stråken leder till knutpunkter i centrala Uppsala och gör samtidigt området mer tillgängligt.  Punkter där olika trafikslag möts tydliggörs genom avvikande markeringar i markmaterialet vilket ökar tryggheten och trafiksäkerheten. Diskret upphöjda kantstöd separerar trafikslag och bidrar till tydligheten.

Inspirationsbilder: Innovativa cykelparkeringslösningar fungerar både som landmärke och parkering. Cykelapparater där man tex kan cykla fram sin egen smoothie utgör ett lustfyllt inslag som utmanar tanken om cykling och energi.

Inspirationsbilder: Befintlig grönstruktur förstärks med möblerade gångstråk. Hörn och andra överblivna ytor förvandlas till trivsamma platser och sittmurar blir både rumsavgränsare och spontana sittplatser.

Cykelställ under tak underlättar arbetspendling med cykel och fungerar som självständiga element i den historiska miljön.

Cykelpollare mellan häckar skapar en funktionell och trivsamt inbäddad cykelparkering.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se