Ännu mera Älta

Stensö, Älta

  • Kund:Nacka kommun, Wallenstam AB
  • Tjänster:Stadsbyggnad
  • Projekttid:2013

Projektet genomfördes som ett inbjudet parallellt uppdrag med syfte att ge förslag på hur Stensö i Älta kan förtätas med cirka 1 500 lägenheter och hur man på ett bättre sätt kan integrera centrumfunktioner som handel, service, skolor och omsorg.

Temas förslag bygger på att spara all naturmark. Mark på parkeringsdäck och impediment mellan befintliga hus utnyttjas och de stora rekreativa värdena i området bevaras och utvecklas. Luft, rymd och ljus sparas kring 60-talets lamellhus med respekt för den tidens ideal.

Temas förslag syftar till att bättre integrera människorna i Älta genom att skapa nya mötesplatser. Villabebyggelsen i Älta binds ihop med Stensös 8-våningsskala genom att introducera en mellanskala på 3-6 våningar. Centrumanläggningen flyttas till en mer strategisk plats nära skola och idrottsanläggningar.

Som en del i medborgardialogen presenterade de arkitektkontor som deltog i det parallella uppdraget sina respektive förslag på Ältafestivalen med efterföljande utställning i Älta centrum.

Läs mer

I Temas förslag binder den blågröna strukturen samman delarna till en helhet. I de tre övergripande stråken placeras nya mötesplatser för lek, aktiviteter, idrott och vila och inte minst service.

Centrum placeras där stråken möts. Här är flödet av människor som störst, det skapar underlag för ett levande centrum och för alla i Älta att mötas.

Utemiljön delas in i zoner med plats för möten. Gaturummet får en stadskaraktär och förstärks med träd. På den gröna bilfria gården finns en gemensam uteplats och lekplats. Boende på entréplan får privata uteplatser. Bostadsgården ligger några steg ovan gata vilket minskar insyn.

”Temas förslag bygger på att spara all naturmark.”

Stadsparken blir ett grönt vardagsrum för alla invånare, gamla som unga. Här kan Ältaborna möta våren under körsbärsträden, skejta på sommarkvällarna, grilla en ljummen höstkväll eller åka pulka om vintrarna. Stadsodling borgar för ett levande stråk och social hållbarhet.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se