Södra Årby – Framtidens stad

Södra Årby, Mariefred

  • Kund:Mellca AB, Fastighets AB LE Lundberg
  • Tjänster:Arkitekt, Landskapsarkitekt och stadsbyggnad
  • Omfattning:Detaljplan
  • Kontakt:Björn Odéen

Tema har tagit fram en detaljplan för Södra Årby. Planen syftar till att möjliggöra en ny stadsdel i anslutning till Läggesta station. Det stationsnära läget innebär goda pendlingsmöjligheter för de boende och ett större geografiskt område att arbeta i. Utöver 13oo nya bostäder och gruppboende (cirka 4-5000 boende) innehåller detaljplanen skola, centrumtorg, service, kontor, mötesplatser, parker och övriga grönområden. Bostäderna utgörs främst av småskalig bebyggelse med en stor andel markbostäder i ”trädgårdsstadens” form och högre bebyggelse kring torget i ”småstaden”. I projektet tas det stor hänsyn till grönytefaktorn som används som ett relationstal för att mäta fördelningen mellan växtlighet och dagvattenhantering i förhållande till bebyggd kvadratmeteryta.

Gestaltningsprogrammet innehåller riktlinjer för att säkerhetsställa en hög kvalité i den yttre miljön och för byggnader utöver det som anges i detaljplanen. Det för att på kort och lång sikt säkra en hög kvalitet i stadsdelen.

Framtagande av visionsbilder för ”småstaden” och ”lilla Mariefred” längs med Mariefredsvägen är en del av detaljplanen. Perspektiv från Mariefredsvägen visar att den nya bebyggelsen inte inkräktar i det större landskapsrum som idag berikar Mariefred.

Detaljplanen beräknas vara antagen mars 2019.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se