En mötesplats i världsklass

Slussen, Stockholm

  • Kund:Stockholm
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Kontakt:Marika Axén
  • Projekttid:2012-avslutat 2017

I nära samarbete med Stockholm Stad har Tema utformat delområde land i det nya Slussen. Området omfattar de offentliga platserna på Södermalmssidan, det vill säga det nya Södermalmstorg, Ryssgården, terrasser ner mot Södermalms kajer. Dessutom ingår de delar av Hornsgatan, Götgatan och Katarinavägen som berörs av ombyggnaden samt den lokalgata som ska anläggas framför nuvarande KF-huset och Atriumhuset. Uppdraget omfattade att bearbeta gestaltningsprogram och att ta fram programhandling och systemhandling. Hela Slussen 3D-projekteras och levereras som informationsmodeller.

Slussenområdet har sedan Stockholms tillkomst haft stor betydelse för handel och kommunikationer av olika slag. Slussens konstruktioner är nu till större delen uttjänta. De rivs och ersätts med nya anläggningar utformade för att klara dagens och framtidens krav på ett välfungerande stadsliv. Nya Slussen beräknas stå klar 2020.

Bild ovan: Visionsbild från Tema framtagen i samband med systemhandlingsskedet 2017. Slutgiltig gestaltning är inte fastställd ännu.

Nya Slussens landskapsgestaltning tar avstamp i platsens naturgivna förutsättningar, men lika mycket i dess historia av intensiv mänsklig påverkan. Stockholmsåsens korsning med urbergets förkastningsbrant är den landskapliga grundförutsättningen för knutpunkten Slussen och för hela Stockholms lokalisering och utveckling: Åsen gav en flackare, framkomlig väg upp på söders berg och ett näs där Söderström enkelt kunde korsas. Platsens betydelse för stadsutvecklingen har gjort att människans påverkan på den länge varit mycket intensiv. Att Slussen varit, är och kommer att förbli en plats med unik betydelse för Stockholm blir ledstjärna för en ny landskapsgestaltning och bakgrunden till fem huvudprinciper som alla på sitt sätt kan bidra till att lyfta fram Slussens roll i staden: Öppenhet och utblick, en helhet med variation, vattnet i centrum, konstruktion som syns och berättar samt riklig grönska.

 

Läs mer

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se