Sköna Gröna Sätra

Östra Sätra, Gävle

  • Kund:Gavlegårdarna
  • Tjänster:Stadsbyggnad, processledning, medborgardialog, landskapsarkitektur
  • Kontakt:Emelie Arnoldsson
  • Projekttid:2011-pågående

Projektet ”Sköna Gröna Sätra” startade 2011 som ett långsiktigt samarbete. Bostadsområdet Östra Sätra i Gävle är byggt på 1960-talet med centrumbebyggelse och en stor andel grönytor. Här har Tema arbetat med stadsförnyelse med fokus på hållbarhet. Ambitionen är att skapa engagemang, större gemenskap och en stolthet över stadsdelen och vi har lagt ner mycket kraft i själva arbetsprocessen med fokus på att skapa bra miljöer för de boende. Vi deltog och ledde medborgardialogen men såg framförallt till att den förverkligades. Projektet har inneburit samarbete med en lång rad aktörer förutom kommunen och Gavlegårdarna: organisationer, föreningar, företagare, skolor, förskolor och äldreboende.

Idag är arbetet med Östra Sätra ett föredöme för grön stadsdelsförnyelse i Gävle. I synnerhet blev medborgardialogen mycket positiv och konstruktiv. Beställarens förtroende för Temas metoder och medarbetare har gjort att vårt uppdrag ständigt har utökats. Vi är nu en del av Gavlegårdarnas egen organisation för stadsutveckling och representerar Gavlegårdarna på olika möten. Temas underlag har legat till grund för detaljplanläggning. Det ger förslag på en konkret struktur för stadsförnyelsen samt hur Östra Sätra kan utvecklas på längre sikt.

Läs mer

Projektet syftar till att förtäta och skapa en hållbar stadsdel där de boende är med och påverkar sin närmiljö genom bodemokrati.

”Idag är arbetet med Östra Sätra ett föredöme för grön stadsdelsförnyelse i Gävle.”

Bebyggelse som har rivits har ersatts med ny i samma läge för att bibehålla struktur, siktlinjer och riktningar.

Befintliga stråk har breddats och öppnats upp för att förbättra kopplingar mellan grönområden, bostadsområden och centrum.

Nya gröna mötesplatser, gröna bostadsgårdar och energieffektivare bostäder. Lokal hantering av dagvatten och avfall och lösningar för hur den biologiska mångfalden kan stärkas. Området vid Tickselbäcken rustas upp med nya växtplanteringar, nya plattläggningar, bättre belysning och ett nytt soldäck.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se