Prisade lösningar för smart stadsliv

Östra Sala backe, Uppsala

  • Kund:Uppsala kommun
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Kontakt:Jenny Kristiansson
  • Projekttid:2013-2016

Östra Sala backe är en ny stadsdel i Uppsala där utgångspunkten är höga miljöambitioner och att sätta människan i centrum. I planeringen har därför stort fokus lagts på promenad- och cykelstråk samt på utformning av gator och gränder. Tema var ansvarig landskapsarkitekt för allmän platsmark, gator, torg och park i etapp 1 och 2. Tema har även på uppdrag av Uppsala kommun genomfört medborgardialog för etapp 1 och 2 samt bistått med presentationsmaterial och praktisk hjälp i planering och genomförande.

UNT stadsmiljöpris 2016 har tilldelats gång- och cykeltunneln under Fyrislundgatan som invigdes i september 2015. Tema har ansvarat för tunnelns gestaltning, WSP är brokonstruktör och konstnär Fideli Sundqvist har utformat konstverken som lyser upp tunneln. Med utgångspunkt från Linnés apostlars resor har hon byggt upp 3D-miljöer i papper som sedan har fotas och tryckts på glas.

Johannesbäcksgatan blir områdets övergripande gång- och cykelstråk. Här kommer trafikens hastighet hållas nere genom upphöjda korsningar med shared-spaceyta och strategiskt placerade planteringsytor. Grönskande planteringar och trädrader kommer att kompletteras med klätterväxter som slingrar sig uppför belysningsstolpar. Grönskan kommer att bidra till känslan av att Johannesbäcksgatan i första hand är ett rum för människor och inte för bilar. Tema har även gestaltat Källparksgatan, Svärdsliljegatan och Nattviolsgatan.

Knäckepilsparken blir en central offentlig plats och områdets gröna samlingspunkt. Här kommer det finnas gott om sittplatser och plats för både lek och avkoppling. Ett fördröjningsmagasin med dagvatten utformas med en slingrande träspång som ska löpa över en stenlagd vattenränna. Det ger känslan av närhet till vattnet samtidigt som den bildar ett starkt gestaltningsgrepp som gör platsen intressant året runt.

Hållbarhet har löpt som en röd tråd i projektet vilket syns både i materialval och hur lokalt omhändertagande av dagvatten har införlivats både i park- och gatumiljö, till exempel har många av planeringsytorna på Johanneshovsgatan utformats för att ta hand om dagvatten.

Östra Sala backe beräknas stå klart år 2022.

Gång- och cykeltunneln under Fyrislundsgatan är mycket uppskattad med ljusväggar som skapar en trygg och välkomnande miljö.

Tidig skiss på ljusväggarna som skapar en välkomnande miljö i tunneln under dygnets alla timmar.

I tunnelns tak finns en lanternin för ljussläpp mellan körfälten som bidrar till den ljusa, trygga och välkomnande miljön.

Infälld belysning i marbeläggningen tydliggör vägens sträckning före och efter tunneln.

Tunneln i Östra Sala backe tilldelas UNT Stadsmiljöpris 2016. Juryns motivering: ”Årets stadsmiljöpris går till en nyskapande tunnelförbindelse under Fyrislundsgatan, som inte bara praktiskt förbinder de östra stadsdelarna med Uppsalas centrum, utan också skapar trygghet och sprider glädje genom väl tilltagna mått, generösa ljusinsläpp, trivsam arkitektur och lekfull konstnärlig gestaltning. Priset manifesterar också att satsning på god stadsmiljö är viktig även utanför Uppsalas stadskärna.”

Knäckepilsparken utformas med en generös gräsyta som skuggas av stora träd och ramas in av blommande planteringar.

Parken blir också en länk mellan entrén till Källparken och upp mot kulturmiljön kring Vaksala gärde.

Med gott om sittplatser både i sol och skugga och plats för både lek och avkoppling blir parken en central samlingsplats.

I den andra etappen byggs ett fördröjningsmagasin för dagvatten under mark. Ambitionen är att dagvattnet ska synliggöras för besökare i parken.

Fyrislundsgatan får en ny trädrad i refugen, och grönskande planteringar mellan körbana och gångyta. Denna gata planeras bli en del stomlinjenätet för stadens busstrafik.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se