För en växande stad

Östra länken, Luleå

  • Kund:Luleå kommun
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Omfattning:3,5 km
  • Kontakt:Erika Björklund
  • Projekttid:2014-pågående

Luleå ska växa med 10 000 invånare över en tioårsperiod. För att det ska bli möjligt byggs VA-nätet ut och i samband med vatten- och avloppsprojektet förbättras även den yttre miljön med nya parkområden och trafiklösningar. Tema har utformat en 3,5 kilometer lång sträcka längs med Skurholmsfjärdens nordöstra sida.

Grönt stråk med pärlor på rad
Området har fått en helt ny gestaltning med ett grönt strandstråk och ett flertal miljöer för vila och aktivitet. Ambitionen var att behålla och förstärka sträckans popularitet och attraktionskraft som mötesplats och rekreationsområde. Närheten till både staden och natur i form av skog, berg och vatten är påtaglig för besökaren. Pärlor längst stråket i form av smakfullt belysta miljöer med sittplats och utblick över fjärden sammanfogades till en helhet med hjälp av växtlighet, markmaterial, möbler och övrig utrustning. Nyckelord för gestaltningen: robust och naturlikt, och det gäller såväl ytmaterial som växtlighet och utrustning.

Rekreation för alla åldersgrupper
En annan ambition är att förstärka sociala- och ekologiska kvaliteter genom att värna om biologisk mångfald samt tillföra rekreativa inslag för samtliga åldersgrupper i kommunen. Tillgängligheten förbättras och området får också en säkrare trafiksituation.

Från analys till färdigt resultat
Temas har utfört landskapsanalys samt gestaltningsprogram för projektet. Tema har sedan projekterat parkanläggningar, lekplatser, gång-, cykel och övriga vägar samt själva ledningsstråket för vatten och avlopp i nära samarbete med konsulter inom bro, VA, trafik, el och belysning och miljö.

Läs mer på lulea.se

Läs mer

Tema har utformat en 3,5 kilometer lång sträcka längs med Skurholmsfjärdens nordöstra sida. Foto: Projekt Östra Länken, Luleå kommun & NCC.

Ny småbåtshamn. Sträckans attraktionskraft som mötesplats och rekreationsområde ska behållas och förstärkas. Foto: Projekt Östra Länken, Luleå kommun & NCC.

Nyckelord för gestaltningen var robust och naturlikt.

Stora lekparken, Västra Skurholmen. Foto: Projekt Östra Länken, Luleå kommun & NCC.

Etapp 4A sträcker sig mellan västra Skurholmen och Lulsundet. Området är centralt beläget intill stadskärnan.

Robust och naturlik var nyckelord vid såväl val av ytmaterial som av växtlighet och utrustning. Foto: Projekt Östra Länken, Luleå kommun & NCC.

Små skorstenar med inspirations från pennflöten dekorerar cirkulationspatsen vid Svartövägen. Foto: Projekt Östra Länken, Luleå kommun & NCC.

Ny cykelport under Svartöleden. Tema har gestaltat markmodulering i förgrunden samt utsmyckingar i porten. Foto: Projekt Östra Länken, Luleå kommun & NCC.

Kanalbro och trädäck vid Lulsundskanalen. Foto: Projekt Östra Länken, Luleå kommun & NCC

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se