Där framtiden bor

Nydal, Knivsta

  • Kund:Knivsta kommun
  • Tjänster:Stadsbyggnad, processledning, medborgardialog
  • Omfattning:3 500 bostäder
  • Projekttid:2013-2015

Knivsta kommun har beslutat att arbeta aktivt och målmedvetet mot en hållbar samhällsutveckling. Den nya stadsdelen Nydal ska vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart där det är attraktivt att bo, verka och vistas året runt. Tema har upprättat ett stadsbyggnadsprogram med syfte att tidigt i planeringen säkerställa en stadsdel av hög kvalitet. Programmet är ett ramverk  för kommande detaljplaner, markanvisningar och exploateringsavtal. En illustrationsplan visar hur Nydal kan bebyggas – närheten till naturen, tågstationen och Knivsta centrum är befintliga kvaliteter som påverkar stadsbyggnadsidén. Nydal ska präglas av en småskalig stadsmässighet med en variation i täthet och höjd på bebyggelse. Här ska finnas stora parker, natur, små parker, dagvatten, platser och gårdar i olika skalor. Allt i en sammanhängande struktur med stråk till den omgivande naturen.

Arbetet har skett i nära dialog med kommunens arbetsgrupp och medborgarna i Knivsta. Tema har planerat, genomfört och utvärderat en medborgardialog som omfattade utställning samt workshop vid tre tillfällen. Under arbetets gång har Tema arrangerat informationsmöten för kommunstyrelsens planeringsutskott samt kommunfullmäktige. Tema har även genomfört en föreläsning om svensk stadsbyggnadskonst för kommunens tjänstemän.

Knivsta kommun har uttryckt stor uppskattning för hur Tema har fått tjänstemän, allmänhet och politiker att engagera sig och bidra på ett konstruktivt och positivt sätt. Temas arbetsmodell har bidragit till ökad kunskap och förståelse för komplexitet, möjligheter och utmaningar.

Se filmen om Nydal

Läs mer

Utgångspunkten är att Nydal ska rymma tre- till femtusen lägenheter. Synpunkter som har kommit in under medborgardialoger har arbetats in i förslaget. Viktiga värden i framtidens Nydal:

  • Grönska, närhet till natur och å-rummet
  • Butiker, restauranger och caféer
  • Varierad bebyggelse som inte är för hög och tät
  • Mötesplatser både för unga och gamla
  • Kontakt mellan gammalt och nytt
  • Lätt att cykla och gå

Läs mer: Stadsbyggnadsprogram Nydal – där framtiden bor

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se