Filigran - ett levande stadsliv i fokus

Nya Stadshuset, Uppsala

  • Kund:Uppsala kommun
  • Tjänster:Landskapsarkitektur, inredningsarkitektur, hållbarhet
  • Projekttid:2016

Stadshuset i Uppsala står inför en förnyelse. Fem arkitektteam har tävlat kring ett om- och tillbyggt stadshus med omgivande allmän mark. Förslaget ”Filigran” har arbetats fram av teamet Schmidt Hammer Lassen Architects K/S, Tema och Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s. Temas roll i teamet var sakkunniga landskap, inredning med fokus ABW samt hållbarhet.

Förslaget ”Filigran” bygger på att sätta människans behov i fokus och att skapa ett levande stadsliv. Teamets samarbete har genomsyrats av ett tvärvetenskapligt synsätt där alla discipliner har bidragit med kunskap genom hela tävlingsprocessen. Arbetsmetoden engagerade och skapade dynamik i teamet vilket resulterade i ett hållbart förslag ur alla aspekter. Stor vikt lades vid att skapa en socialt hållbar och trygg miljö både ute och inne. Material av hög kvalitet, låga driftskostnader, samt lösningar med inbyggd flexibilitet inför framtida ombyggnationer ger ekonomisk hållbarhet. Teamets bedömning är att ”Filigran” klarar BREEAM-SE nivå Excellent samt uppnår nära-nollenergi.

Schmidt Hammer Lassen Architects har gestaltat en ny ikonbyggnad som signalerar öppenhet och utveckling utifrån ett helhetstänk. Om- och tillbyggnaden möter det befintliga med respekt och tillför staden en ny naturlig samlingsplats. Vid val av byggnadsmaterial var en stomme av korslaminerat virke en självklarhet vilket också skapar en harmoni med det arkitektoniska uttrycket i byggnaden.

Utemiljön bjuder på en unik mix av funktioner, där stadshus, butiker, café och medborgarservice integreras och tillsammans skapar en levande miljö under dygnets alla timmar. Fem nya stadsrum binds samman med ett gemensamt arkitektoniskt uttryck och skapar en välkomnande och attraktiv miljö. Gestaltningen är en flört med det klassiska torget med material av hög kvalitet och omsorg om detaljerna.

Inredningsarkitekturen bygger på tanken om en dynamisk och välkomnande miljö. Kontorsplanens utformning stödjer ett aktivitetsbaserat arbetssätt och social interaktion. Planen är utformade för att ge en hög flexibilitet vartefter verksamheter förändras i storlek eller får ändrade behov

Läs mer

Stadshuset är införlivat i ett sammanhang med affärslokaler och caféliv i stadsrummet vilket genererar folkliv i området under dygnets alla timmar. Bild: SHL Architects

Nya stadsrum binds samman med ett gemensamt arkitektoniskt uttryck och skapar en välkomnande och attraktiv miljö. Bild: Tema

Stadshusgården är husets hjärta. En plats som möjliggör vistelse året och dygnet runt samt är en visuell koppling mellan verksamheten och besökaren. Bild: SHL Architects

Stadshuset och dess omgivande mark signalerar öppenhet och utveckling. Bild: SHL Architects

Den offentliga miljön kompletteras med fler träd och gröna ytor. Marbeläggningen är semitransmirabel med dess fogar. Planteringsytor och skelettjord fungerar som infiltrationsytor för dagvatten.

Uppsala nya Stadshus landar på en homogen yta, Stadshustorget. Sågad storgatsten, i en varm färgskala, säkerställer god tillgänglighet, funktion och hållbarhet över tid.

Den karaktärsfulla belysningarmaturen, företrädesvis LED-teknik placerad i grupper, stärker den vertikala riktningen och rumsligheten och skapar en trygg miljö under dygnets alla timmar.

Sociala mötesplatser tillskapas både ute och inne med möjlighet för vistelse. Dessa placeras i och kring Stadshusets noder.

En dynamisk och välkomnande miljö som stödjer effektivitet och social interaktion.

Alla huvudfunktioner i Stadshuset är vända mot innergården – husets hjärta. Bottenvåningen huserar alla publika och semipublika funktioner medan övriga fem våningar inrymmer en aktivitetsbaserad kontorsmiljö.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se