Gröna Kilen

Kvarteret Kilen, Kävlinge

  • Kund:Skanska
  • Tjänster:Arkitektur, landskapsarkitektur
  • Omfattning:54 lägenheter
  • Kontakt:Kjell Sandquist
  • Projekttid:2015

Tema har tillsammans med Skanska deltagit i en markanvisningstävling för uppförande av bostäder inom kvarteret Kilen i Kävlinge kommun. Förslaget bygger på en mycket hög målsättning avseende hållbar utveckling, bland annat genom återanvändning av befintliga byggnadsmaterial,  gröna ytor som främjar biologisk mångfald, social hållbarhet genom offentliga mötesplatser samt en byggnad med låg energianvändning.

Läget nära vårdcentral, buss- och tågkommunikationer samt en sydvästorienterad tomt gör platsen lämplig för ett vårdboende. En prunkande trädgård med innehåll och utformning som främjar biologisk mångfald distanserar byggnaden från gator och trottoarer. Trådgårdens utformning uppmuntrar till rörelse och innehåller olika långa promenadslingor genom gröna rum med olika karaktär. Vid byggnadens gavlar öppnas trädgården upp till offentliga platser där boende och Kävlingebor kan mötas.

Byggnaden följer kvarterets vinkelform och stärker det befintliga gaturummet, byggnadens röda tegelfasader mot gatorna ansluter till omgivningens tegelarkitektur.  Samtidigt famnar den naturligt vårdboendets trädgård. Centralt och tydligt placerad i vårdboendet ligger den uppglasade och välkomnande huvudentrén. Här finns sittmöjligheter, cykelparkering och hcp p-plats. Vid sidan om entrén ligger varumottagning och miljörum, enkelt att hitta och enkelt att angöra.

 

Läs mer

Utemiljön har en utformning och ett innehåll som främjar biologisk mångfald. Den utpräglade trädgårdskänslan fås genom fruktträd, odlingsmöjligheter, uteplatser och rosenträdgård. Centralt i trädgården finns en kvartscirkelformad pergola med växtlighet som erbjuder skugga. Pergolan ramar in utrymmet med odlingsbänkar – sinnenas trädgård. I trädgården finns även en vattendamm för fågelliv och dagvattenhantering.

Byggnaden har röda tegelfasader mot gatorna som ansluter till omgivningens tegelarkitektur. Putsfasader ger lätthet och en ljus karaktär mot trädgården. Vid fönsterpartier och burspråk ger inslag av skivmaterial en variation i fasaderna.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se