Ny inre entré till staden

Kvarteret Gillet, Torshälla

  • Kund:K-Fastigheter, Eskilstuna kommun
  • Tjänster:Stadsbyggnad, arkitektur, landskapsarkitektur
  • Omfattning:60 bostäder, äldreboende och förskola
  • Kontakt:Jacob Wesström
  • Projekttid:2015-pågår

Eskilstuna och Torshälla är i behov av fler bostäder. På uppdrag av Eskilstuna kommuns fastighetsbolag har Tema tagit fram ett stadsbyggnadskoncept för en central belägen plats i Torshälla. Här planeras 60 nya bostäder, ett äldreboende med 40 rum, en förskola och ett underjordiskt garage. Efter framtagande av koncept har förslaget bearbetats i nära samarbete med K-Fastigheter och kommunens planavdelning.

Bebyggelsen föreslås på en plats som historiskt sett varit stadens utkant, men som numera ligger mitt i Torshälla tätort i nära anslutning till centrum. Platsen används idag som parkering och plats för insamling av återvinningsmaterial. Trots sitt läge mitt bland bebyggda områden, trafikinfrastruktur, grönområden och vattenrum upplevs den stora öppna ytan som övergiven mitt i centrala Torshälla.

Koncept
Den nya bebyggelsen utgör en entré till Torshälla och utformas med stor omsorg. Placering, volymer, höjder och gestaltning tar hänsyn till stadsbilden, riksintressen för kulturmiljövård och andra lokala kulturmiljövärden. Infartsvägarna Holmenleden och Eskilstunavägen ger planområdet en viktig roll som inre entré till Torshälla.

Bebyggelsen håller sig i huvudsak inom det befintliga kvarterets ramar i syfte att behålla den kulturhistoriskt värdefulla stadsplaneringsstrukturen. Den nya bebyggelsen förändrar platsens öppna karaktär, men behåller samtidigt sin öppenhet mot vattenrum och kanalen intill. Tillsammans med den nya rondellen och den nya utformningen av Eskilstunavägen och Holmenleden skapar bebyggelsen en ny, mer stadsmässig entré till de centrala delarna av Torshälla.

Utformning
Den nya bebyggelsens placering och utformning bildar tydliga konturer som ger kvarteret ett tillgängligt och öppet intryck för både boende och allmänheten. Bebyggelsens höjder följer den sluttande tomten och bevarar vyn mot Holmberget som fondmotiv från vattenrummet. Hus med samma volym och formspråk samlas i mindre grupper och ger hela kvarteret en varierande, men ändå sammanhållen utformning. Kvartersstrukturen värnar även viktiga genomblickar och utblickar mot vattenrum och Holmberget. Mellan vattenrummet och bebyggelsen kvarstår ett tydligt parkrum med gångstråk som ger ett tryggt intryck under dygnets mörka timmar.

Äldreboendet placeras mot Torshälla centrum i ett område som idag saknar tydlig koppling till den kulturhistoriska karaktären. Boendet ger en ny skala på platsen och stärker samtidigt förutsättningarna för Torshälla centrums fortlevnad och dess roll som samlingspunkt för viktiga samhällsfunktioner. Tillsammans med befintliga lokaler i souterräng på andra sidan främjas Eskilstunavägen som en levande stadsgata mellan den nya inre entrén och centrum runt Östra torget.

Läs mer

Vy över Eskilstunavägen.

Situationsplan.

Vy från Holmenberget.

Vy från rondellen.

Vy över Holmenleden.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se