Social öppenhet i Saltskog

Kvarteret Fasaden 5, Saltskog

  • Kund:Fastighets AB L E Lundberg
  • Tjänster:Arkitektur
  • Omfattning:67 lägenheter
  • Kontakt:Björn Odéen
  • Projekttid:2013-2017

Södertälje kommun planerar att utveckla stadens etablerade områden och öka antalet bostäder. Av fastighetsägaren L E Lundberg fick Tema i uppdrag att utveckla en plats där en numera nedbrunnen livsmedelsbutik låg i Saltskogs centrum.

Området Saltskog karaktäriseras av lägre huslängor i tegel och av gröna gårdar. I den västra delen finns ett centrum som ramas in av ett parkeringshus, butiker och ett högre bostadshus. Ett grönskande promenad- och cykelstråk knyter samman området med Västra Saltskog. Stråket fortsätter österut och vidare in till Södertälje centrum.

Inför en ny detaljplan fick Tema möjligheten att prova olika skisser för bostäder. Temas arkitekter och landskapsarkitekter har tillsammans arbetat fram ett slutgiltigt förslag med 67 lägenheter, en ny bostadsgård, ett tydligt torg och en större förskolegård.

Det nya bostadshuset har en L-form som skapar ett tydligt torg vid Saltskogs centrum. Formen ger även bostadshuset en markant gård i söder. Fasaderna gestaltas i ett ”vilt tegelförband” som ger bostadshuset en stram men även detaljerad utformning. Lägenheterna har generösa balkonger som öppnar upp mot både ljus och utsikt. Terrassgångarna vänder sig mot gård och torg och ger möjlighet till möten och en social öppenhet mot området. I anslutning till lägenheternas entréer finns även en indragen yta i fasaden som ger möjlighet att möblera med bord och stolar. På de övre planen förändras byggnadens två gavlar och skapar en variation i volym.

Bostadsgården som avgränsas genom gång- och cykelsstråk möten det befintliga bostadshuset och förskolans utökade yta. Här finns plats för lek, grönska sittplatser och cykelparkering. På Entréplanen finns möjlighet att ha verksamheter med uteplatser mot torget och gångstråket mot söder.

Bostadsgården har två vistelseytor av olika karaktär – en samlingsplan under pergola med bord och bänkar och en lekplats för de allra yngsta. Gården är inramad av en vacker tegelmur och grönskande planteringar.
För att skapa en hemtrevlig känsla har växter med ätbara bär och frukter valt ut. Det finns även möjlighet för hyresgästerna att testa sina gröna fingrar i speciella odlingslådor. Ytterligare två tegelmurar är placerade på gården som hämtar sitt yttryck från husets fasad. Murarna bildar rumslighet och drar ner skalan i utemiljön. Vid lekplatsen är muren mer lekfullt utformad med öppningar i olika höjder och sammanlänkning med en sandlåda.

Förskolegården har utformats på temat ”Post”. En slinga av marktegel visar postbilens väg som har brevlådor utplacerade längs sträckan. Slingan kopplar samman de tre delar som gården består av: Byn, aktivitetsfältet och minilandskapet. Byn ligger närmast förskolan och är anpassad till de allra yngsta barnen. Här finns små lekhus, en postbil, en stor sandlåda och en griffeltavla. Efter önskemål från pedagogerna finns även en samlingsplats med bord och bänkar under en pergola. Lekfältet är en stor och flexibel yta för bollek och verkstad. Minilandskapet är anpassat för de äldre barnen och med mer avancerade lekredskap som ligger inbäddad i ett stiliserat landskap med konstgräskullar, höga buskplanteringar och slingrade trädäck. Förskolegården är färgsatt i varma toner med fokus på naturmaterial.

Läs mer

Husets L-form skapar en tydlig gård med plats för grönska och lek.

På entréplanen mot torget finns utrymme för butiker och caféer med uteservering.

Mot Saltskogsvägen vänder sig husets fasad med balkonger i västerläge och utsikt upp mot höjden. Träd skärmar av huset och lägenheterna mot vägen.

Terrassgången ger utsikt över både gården och området.

”Terrassgången främjar möten och
en social öppenhet.”

Illustrationsplan

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se