Vårbergsvägen, Skärholmen

En levande och trygg stadsgata

Vårbergsvägen, Skärholmen

  • Kund:Exploateringskontoret, Stockholms stad
  • Tjänster:Landskapsarkitekt och stadsplanerare
  • Omfattning:Allmän plats
  • Kontakt:Jenny Andreasson
  • Projekttid:2017

Tema har på uppdrag av Exploateringskontoret på Stockholms stad tagit fram ett kvalitetsprogram för allmän plats längs Vårbergsvägen i Skärholmen. Projektet kretsar kring att omvandla Vårbergvägens vägkaraktär till en levande och trygg stadsgata. Även ett antal nya gator ingår i projektet. Parallellt planeras ny bebyggelse längs Vårbergsvägen, som samtidigt smalnas av. Syftet med kvalitetsprogrammet är att skapa kvalitativa och välfungerande stadsrum och stråk för gående och cyklister. Vårbergsvägen ska även i fortsättningen fungera väl för biltrafik och ge god framkomlighet och tillgänglighet till kollektivtrafik. Kvalitetsprogrammet beskriver hur den allmänna platsen inklusive gator, parker och natur, ska utvecklas. Stråken och stadsmiljön inom projektområdet blir mer sammankopplade med befintliga stråk och platser utanför projektområdet, vilket bidrar till att öka orienterbarheten och tryggheten. Stråk dras både genom grönska och längs gator, vilket ger alternativ för rörelse under dag- och nattetid.

Projektet har fokus på gående och cyklister. Gott om utrymme skapas i gaturummet för dessa trafikslag, och gaturummen får en möblering som är anpassad för den mänskliga skalan. Strukturen ger närhet mellan målpunkter, och biltrafiken kör i låga hastigheter. Nya platser och målpunkter skapas i korsningspunkter mellan olika rörelsestråk, och längs Vårbergsvägen finns platser med en mångfald av funktioner och karaktärer med ett stort inslag av grönska.

I arbetet med kvalitetsprogrammet ingick att stärka stadsdelens identitet genom att lyfta fram både natur- och kulturlandskap, samt att ta tillvara viktiga karaktärsdrag på platsen.

Arbetet innefattade också samordning med pågående detaljplanering för samma område, samt med tre andra kvalitetsprogram och detaljplaner som pågick samtidigt i närområdet. Samordningen innefattade bland annat gemensamma gestaltningsprinciper och strategier. Alla projekten ingick i Stockholms stad stadsutvecklingsprojekt Fokus Skärholmen, som sammantaget väntas generera cirka 4 000 bostäder. Programmet togs fram genom nära avstämningar med Exploateringskontoret.

Ett förtätningsprojekt med fokus på levande stadsrum och kvalitativa platser för gående och cyklister.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se