En grön och modern naturstad

En grön och modern naturstad

Origoparken i vinterskrud

Kronandalen, Luleå

  • Kund:Luleå kommun
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Kontakt:Malin Hellström och Anna Gustafsson
  • Projekttid:2016-pågående

Luleås nya stadsdel Kronandalen innefattar 2000 nya bostäder och ska vara en grön och modern naturstad med närhet till rekreation, grönska och aktivitetsytor. En sekvens av parkrum ger möjlighet för områdets invånare och besökare att röra sig genom och vistas i olika gröna miljöer med varierande karaktär, upplevelser och funktioner. Områdets målgrupp är aktiva lulebor som värdesätter närhet till natur likväl som stadsmässiga kvalitéer. Planeringen ska stärka sådana samband och ge området en tydlig egen karaktär av en tät och detaljerad stad.

Kronandalens parkrum med sina olika delar blir en urban utemiljö som integrerar dagvattenhantering, rekreation och konst i en samtida gestaltning. Konceptet vilar på fem delar: Aktiv, attraktiv, socialt hållbar, nyskapande och robust.

Temas uppdrag var att ta fram en programhandling där koncept och alla ingående delar har studerats i nära samarbete med Luleå kommun för att ligga till grund för kommande projektering. Uppdraget har sedan fortsätt med bygghandling av delar av Kronandalen.

Hög kvalitet
Kronandalen samtliga ytor planeras utifrån hög kvalitet och skötseltålighet. Material ska vara robusta och åldras väl och ytorna är planerade för underlätta drift både sommar och vintertid.

Artvariation
Planteringarna erbjuder variation av arter i form av träd, buskar, perenner, äng, gräs och vattenväxter. Marktäckande buskar och perenner bildar med tiden slutna ytor. Trädplanteringar finns i både naturlika planteringar och i tydliga rader som ramar in och skapar vindskydd genom parkrummen. Större vegetationsytor utförs med gräs eller äng.

Dagvattensystem
Parkområdet omsluter ett öppet dagvattensystem, ett vattenstråk med två fördröjningsdammar som tar hand om Kronandalens dagvatten samt berikar natur- och djurliv. Besökare har också möjlighet att komma nära
och vistas vid vatten.

Funktionsvariation
Den nya stadsdelen planeras för funktionsvariation som ska ge alla besökare delaktighet. Gångvägar, vistelseytor och lekplatser är tillgängliga, med hänsyn taget till generösa bredder, svaga lutningar och framkomliga ytskikt.

 

Översiktsplanen visar omfattningen av Kronandalen. Förutom de två större parkerna Träffparken och Origoparken innefattar det även parkstråk längs med Bensbyvägen och dagvattenkanalen, en ungdoms-och aktivitetsplat, pulkabacke, rondeller samt gångvägar och anslutningar till omkringliggande områden.

Visualisering av Träffparken sommartid.

Konceptet: Aktiv, attraktiv, socialt hållbar, nyskapande och robust

Sektion genom Träffparken.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se