Kista gårds park, Stockholm

  • Kund:Exploateringskontoret, Stockholm
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Projekttid:2007-2008

Kista Gårds Park är en nyanlagd park som är belägen i anslutning till de nya bostadskvarteren kring den gamla kulturbebyggelsen i Kista Gård. Här har cirka 900 lägenheter med tät och stadsmässig karaktär uppförts av Familjebostäder, Ikano Bostad och Veidekke. Exploateringskontorets ambition var att parken skulle präglas av områdets kulturella mångfald på ett positivt sätt. Resultatet blev en välbesökt park med plats för aktivitet och vila – en välkomnande mötesplats för alla besökare. Kista Gård har anor från 1700-talet och den kulturhistoriska miljön utgör stommen i Temas gestaltning. I en fri tolkning av platsens historia skapas en modern stadspark med lekytor samt plats för samvaro och aktivitet. Historiska spår som alléer, axlar, rumslighet och växter har lyfts fram för att knyta parken till landskapet och historien. Gräsgradänger och fruktträdsallé har sitt ursprung i de odlingar som en gång planterats i raka linjer och kvadratiska kvarter. Konstnär Christin Ödlund har återskapat den forna lindbersån i form av en bronsskulptur. Stora gräsytor, en pulkabacke och ett gästgiveri mitt i parken är exempel på kvaliteter som gör Kista Gårds Park till en uppskattad och levande plats.

Stora gräsytor, en pulkabacke och ett gästgiveri gör Kista gårds park till en välbesökt plats.

Konstnär Christin Ödlund har återskapat den forna lindbersån i form av en bronsskulptur.

Kista Gård har anor från 1700-talet och den kulturhistoriska miljön utgör stommen i Temas gestaltning.

Historiska spår som alléer, axlar, rumslighet och växter har lyfts fram för att knyta parken till landskapet och historien.

Kista gårds park är en modern stadspark med lekytor samt plats för samvaro och aktivitet.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se