På backarna i Malmö

Kirsebergsstaden, Malmö

  • Kund:Jernhusen
  • Tjänster:Stadsbyggnad
  • Kontakt:Kjell Sandqvist
  • Projekttid:2014

Tema har som ett av tre utvalda kontor deltagit i parallellt uppdrag för stadsutveckling i Kirseberg. Stadsdelen har en stark identitet och är ett omtyckt bostadsområde. Genom omvandling av järnvägsområdet till blandad stad i stationsnära läge, kan Kirseberg växa närmare Malmös centrum. Temas förslag K+ bygger på fyra delkoncept – Urbant spår, Hus i ”skog”, Småstad och ”Hubben”.

Urbant spår Kvartersstruktur som medger relativt hög täthet med både bostäder, mindre verksamheter och kontor. Ett aktivitetsstråk mellan kvarteren möter det urbana torget.

Hus i ”skog” Slanka lamellhus i solfjäderform ger en luftigare struktur. Byggnadernas placering understryker verkstadshallens roll som stadsdelens centralpunkt. Här finns närhet till vild grönska samt öppna grönytor för lek, samvaro och sport. Platsens terräng gör att delar av ”skogen” blir en naturlig plats för öppen dagvattenhantering.

Småstad En blandning av radhus och småskaliga flerfamiljshus medger exploateringsgrad motsvarande trädgårdsstaden. Trädgårdar och täppor vänder sig mot en grön allmänning. Det gröna stråket från skogen slingrar sig vidare mot nordost och möter ett område avsatt för urban odling. Grönstrukturen binds på så sätt samman till stråk tydligt kopplade till stadsdelens omland.

”Hubben” Områdets hjärta; här pågår aktivitet under dygnets alla timmar. Verkstadsbyggnaden blir områdets naturliga målpunkt och accentueras från Södra Bulltoftavägen via det föreslagna torget direkt norr om byggnaden. Den kvartersstora hallen bryts ner i skala genom passager i nordsydlig och östvästlig riktning. ”Hubben” kan rymma handel, bostäder, skola, gym, kulturverksamheter och parkering. Hubben kan också med fördel få enstaka påbyggnader som medger utblickar mot omgivande stadslandskap.

Temas förslag K+ bygger på fyra delkoncept – Urbant spår, Hus i skog, Småstad och Kirseberg Hubben.

Den tidigare verkstadshallen utgör områdets hjärta. Den öppnas i alla fyra väderstreck och kopplas till omgivande stad.

Visionsbild ”Urbant spår” med aktivitetsstråk mellan byggnaderna som leder in i verkstadshallen – ”Hubben”.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se