Ekodukt över E6an

Faunapassager vid Sandsjöbacka

Faunapassager, Mölndal-Kungsbacka

  • Kund:Structor Mark Göteborg AB
  • Tjänster:Landskapsarkitektur, visualisering
  • Kontakt:Johanna Ogéus
  • Projekttid:2015-2017

Trafikverket anlägger faunapassager för att öka trafiksäkerheten och minska viltolyckor vid E6an, Sandsjöbackaområdet. Som underkonsult till Structor ansvarar Tema för gestaltning och visualisering av åtgärderna. En faunapassage är en djurbro som ger möjlighet för djur att passera över eller under en trafikerad väg eller järnväg. Längst sträckan Mölndal – Kungsbacka anlägger Trafikverket en ekodukt, flera viltuthopp, en färist samt rustar upp viltstängsel.

En grönskande bro
Att hålla djur borta från vägen enbart genom stängsling är sällan en långsiktigt bra lösning, ofta väljer djuren att försöka ta sig igenom vid grindar eller andra öppningar. En större faunapassage, en ekodukt, minskar vägens barriärverkan, både på kort och på lång sikt för många arter. Temas gestaltning av ekodukten bygger på en grönskande bro som ger intrycket att naturen passerar över vägen. Ekodukten anläggs i närheten till ett Natura 2000-område och naturreservat vilket innebär att stor försiktighet krävs. Gestaltningen sker därför i nära samverkan med miljöexpertis för att skapa lämpliga biotoper och vegetation anpassad till platsen.

Se även nyhetsinslag på TV4, animeringen visas cirka 40 sekunder in i inslaget.

Ekodukten skärmas av från vägen med en träskärm som stänger ute trafikbuller och bländande ljus vilket underlättar djurens passage. Skärmen mjukas upp med buskvegetation som sammanbinder naturen på var sida om vägen. Befintlig vegetation tas till vara samtidigt som tillägg förs in för att skynda på naturens återetablering samt upplevelsen av grönska.

Byggnationen av faunaåtgärderna för E6an vid Sandsjöbackaområdet beräknas påbörjas sommaren 2016. Viltstängsel, viltuthopp och färist byggs i anslutning till trafikplatser. Ekodukten byggs över E6an norr om trafikplats N Kungsbacka. Temas uppdrag sträcker sig från vägplan till förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad.

Läs mer om projektet samt invigningen på Trafikverket.

Ekodukten ger djur möjlighet att passera E6 utan fara för varken trafikanter eller djur. Vy ovanifrån riktning Söderut mot Kungsbacka.

Ekodukten skärmas av från vägen med en träskärm som stänger ute trafikbuller och bländande ljus vilket underlättar djurens passage.

”Temas gestaltning av ekodukten bygger på en grönskande bro som ger intrycket att naturen passerar över vägen.”

Viltstängsel, viltuthopp, färist och en ekodukt ökar trafiksäkerheten på väg E6.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se