Sveriges nya galoppbana

Bro Park, Önsta

  • Kund:Röda Tråden AB
  • Tjänster:Planarkitektur, landskapsarkitektur, MKB
  • Omfattning:190 hektar
  • Kontakt:Erika Björklund
  • Projekttid:2012-2016

I juni 2016 invigdes Bro Park, en galoppbana i världsklass som ersätter den tidigare banan Täby Galopp. Tema var involverade från start med uppdrag att planlägga och utforma en hästsportanläggning där flera skilda verksamheter ska kunna samverka, både vid tävling och till vardags.

Huvudstadsbana i kulturhistorisk omgivning
Den nya hästsportanläggningen på 190 hektar ligger på Önsta gård, en halvtimmes resa från Stockholms innerstad. Platsen är noga utvald, och den befintliga gårdsmiljön och de kulturhistoriska kvaliteterna har tagits tillvara för att skapa en anläggning som är intim, vacker och som på ett charmfullt sätt smälter in i odlingslandskapets siktlinjer. En viktig del av uppdraget var att hitta en lösning för att skydda och förädla de kvaliteter som finns i området och samtidigt ge plats för en välfungerande hästsportanläggning i världsklass. Området har höga naturvärden och ligger i anslutning till ett Natura 2000-område för vatten vilket ställer särskilda krav på dagvattenhantering.

Plats för tävling, träning, fest och vila
Viktigt var också att Bro Park skulle utgöra en modern och trygg arbetsplats för såväl människa som häst. Här ska Sveriges mest värdefulla galopphästar kunna prestera resultat på toppnivå i en säker miljö. Samtidigt ska hästarna inom samma anläggning kunna leva och vila i avskildhet från besökare. Galoppbanan är arbetsplats för jockeys och tränare, men också en plats för fest och spel. På området finns stallar och träningsbanor där, fullt utbyggt, upp mot 400 hästar kommer att kunnas tränas permanent. De mest privata ytorna placerades längst bort utan insyn, och med stallmoduler i enheter som möjliggör skilda arbetsytor. Ytan för läktarbyggnaden placerades däremot i direkt närhet till banorna, så att besökande får en upplevelse av att befinna sig mitt i händelsernas centrum.

Längre banor och ökad säkerhet
Galoppbanan i Bro Park håller hög internationell standard med en mängd olika tävlingsdistanser på såväl gräs- som grusbana (dirttrack). Den nya banan har längre distanser än sin föregångare Täby galopp. I planeringen avsattes även plats för att rymma en 1 km lång rakbana i framtiden. Själva placeringen av banorna i strukturskissen var en spännande utmaning i sig. Hela banan, med sina många olika distanser, utgör en totalyta om cirka 14 fotbollsplaner och omgärdas av cirka en mil staket. Det gällde att hitta en lämplig plats i relation till de offentliga ytor där besökare får röra sig fritt, de halvoffentliga ytor där banarbetare och maskiner måste komma fram, och de helt privata ytor där endast tränare och hästägare ska ha tillträde. Det handlade till stor del om att få en förståelse för vardagen på en galoppbana, så att strukturen blir logisk och inte minst att alla de funktioner som servar banan får smidigt tillträde. Ett sådant exempel var placeringen av en rymlig serviceväg som löper mellan gräs- och grusbanorna där till exempel ambulanser ska kunna få snabbt tillträde och därmed ökad säkerhet. Samtidigt att hitta den plats där banan inte korsar vare sig fornlämningar eller biotopskyddade objekt så som allén och platsens olika odlingsrösen. Utformningen skedde i samarbete med Nicholas Corderey fd jockey och dåvarande sportchef på Täby galopp.

Hållbara materiallösningar för grus och gräs
Uppdragsgivaren önskade även ett nytänk kring materiallösningar för grus och gräs. Resultatet blev en speciell sammansättning av grässorter för att skapa en tåligare gräsbana samt en ny typ av marköverbyggnad för dirttrack- banan. De nya materialvalen är utvalda för att ge både bättre hållbarhet och mer lättskötta banor. Detta skedde i nära samarbete med Mikael Almén, driftschef på Täby galopp samt gräsproducent Per Fimmerstad.
Hållbarhet var i fokus även i projekteringsarbete med banorna, med målsättningen att i så stor utsträckning som möjligt skapa massbalans i anläggandet. Det ställde stora krav på höjdsättningen av projektet.

Plats för uppmärksammad arkitektur
För att skapa en så stor närhet till sporten som möjligt är läktarbyggnaden placerad i nära anslutning till målgången. Intill finns ledvolter där hästarna samlas inför och efter varje lopp. Utformningen av läktarbyggnaden och läktarområdet har inte ingått i Temas uppdrag utan varit ett separat uppdrag för arkitekt Gustav Appell och landskapsarkitekt Johan Paju. Byggnaden är nominerad till Kasper Salin-priset 2016.

Strukturer på plats – finplanering återstår
Tema har på uppdrag av konsultgruppen Röda Tråden arbetat med projektet från start, till en början med en programhandling och en strukturplan som fastslog de gestaltningsmässiga riktlinjerna för hela området. Vidare med detaljplan, MKB och projektering. Bro park invigdes i juni 2016 och verksamheten är nu i full gång. Anläggningen är ännu ej fullt färdigställd. Exempelvis kvarstår alléplanteringar, finplanering kring entré, utbyggnad av stallområdet samt gäststallar.

Projektets omfattning
Strukturplan och Planprogram: Januari – maj 2012
Detaljplanearbete och MKB: Maj 2012 – Januari 2014
Projektering galoppbana samt entrévägar: April 2012 – April 2014
Strukturplan samt bygglovshandlingar stallområde: November 2014 – februari 2015
Höjdutredning landskap läktarområde: April 2015
Bygghandling totalentreprenad landskap läktarområde: februari 2016

Läs mer

Tema har arbetat med projektet från start och har utformat anläggningen i samarbete med Svensk Galopp.

Bro park är belägen kring Önsta Gård, ett småskaligt odlingslandskap.

Landskapsarkitekt Emma Lundborg tillsammans med Kjell Svensson, en av Röda Trådens projektledare i projektet.

Tre tidiga konceptskisser
”Vattenstråk”. Gestaltningen av mittzonen och omgivning utgår från befintligt vattenstråk som löper genom anläggningen. Formspråket är organisk men stiliserad. Större ytor av klippt gräs, hårdgjorda material och vattenytor finns mellan lägre markmodelleringar som bildar intressanta skuggspel.

”Från gård till omgivande landskap”. Banan tar in landskapet med en struktur som utgår från Önsta Herrgård. Det manifesteras i planen av trädrader, öppningar, riktningar och markmaterial i kontrast till varandra. Strukturen verkar från den lilla skalan i gårdsmiljön till den stora skalan i det befintliga landskapet.

”Rand – två varianter på samma tema”. Banan delas upp i tydliga fält och det omgivande landskapet förstärks med nya åkerholmar och trädvolymer. Fälten delar banan i ytor där olika funktioner kan inrätta sig. Huvudlinjerna i mönstret på banmitten bildar servicevägar. Fälten och mönstren bearbetas vidare för att anpassas efter anläggningens behov.

Vid förhandsvisningen i augusti 2015 provreds banan av Per-Anders Gråberg, Fredrik Janetzky, Josephine Chini och Madeleine Smith. De gav banan högsta betyg.

Ett av loppen under invigningen den 19 juni 2016.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se